facebook no-scripts

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 

Primært gælder BEVOLAs aktuelle salgs- og leveringsbetingelser. For punkter ikke specificeret herunder gælder NL 92 E.

1. GENERELT
Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, ordrer o.lign. i det omfang de ikke er omfattet af anden skriftlig aftale mellem parterne. For punkter ikke specificeret herunder gælder NL92 E. 

2. TILBUD & ORDRER
Skriftlige tilbud er bindende for A/S BEVOLA i 30 dage fra tilbuddets dato. Ordrer, der ikke er baseret på et skriftligt tilbud, er først bindende når A/S BEVOLAs skriftlige ordrebekræftelse er modtaget af kunden. Evt. leveringstider opgivet på tilbudsdagen er vejledende, og varierer løbende. Leveringsdato oplyses på ordretidspunktet, eller på forespørgsel, og forudsætter at alle tekniske oplysninger og andre informationer fra kunden er modtaget og ikke ændres.

3. TEGNINGER & DIMENSIONER
Alle oplysninger om dimensioner, vægt, kapacitet, pris, tekniske- og andre data, der er anført i katalog, på hjemmeside, i annoncer, prislister o.lign. er alene vejledende og kan ændres uden varsel. Sådanne oplysninger er kun bindende, såfremt der foreligger skriftlig aftale.
Alle tegninger, tekniske dokumenter og lignende skriftligt materiale til brug ved anvendelse, fremstilling, reparation eller vedligehold af leverancen der overlades til kunden, forbliver A/S BEVOLAs ejendom. Sådanne dokumenter må ikke uden skriftlig aftale med A/S BEVOLA benyttes til andre formål end de aftalte, ej heller må de kopieres, reproduceres eller overgives til tredje mand. 
Alle tegninger, der overdrages til A/S BEVOLA af kunden til brug ved fremstilling, forbliver kundens ejendom og behandlet fortroligt såfremt de tydeligt er mærket sådan.

4. PRISER
Hvor ikke andet er anført i tilbud eller ordrebekræftelse er alle priser angivet EX Works (gældende IncoTerms) fra A/S BEVOLAs adresser eksklusive told og andre offentlige afgifter. Emballage kan faktureres særskilt.

5. BETALING
Betalingsbetingelser er 10 dage netto, med mindre andet er aftalt skriftligt. Ved overskridelse af betalingsfristen beregnes 1,75% i rente pr. påbegyndt måned. Såfremt A/S BEVOLA ikke kan opnå en positiv kreditgodkendelse af kunden, kan kræves forudbetaling eller sikkerhedsstillelse. 
Ved bestilling af specialvarer kan A/S BEVOLA kræve betaling ved ordreafgivelse.
Kunden kan ikke foretage modregning i købesummen hidhørende fra forsinkelse, reklamation eller andre modkrav.

6. EMABALLAGE, FORSENDELSE & LEVERING
Forsendelse sker for kundens regning og risiko uden hensyn til, om A/S BEVOLA lægger ud for forsendelsesomkostningerne.
Med mindre anden særlig forsendelsesmåde er aftalt skriftligt, vælger A/S BEVOLA den mest hensigtsmæssige form.

7. REKLAMATION
I tilfælde af synlige skader ved modtagelsen skal straks reklameres overfor transportøren.
Leverancen skal undersøges hurtigst muligt. Enhver fejl eller mangel der konstateres ved modtagelsen, og som ønskes gjort gældende over for A/S BEVOLA skal indberettes via reklamationsformular fra hjemmesiden senest syv dage efter modtagelsen.
Returnering kan kun finde sted efter A/S BEVOLAs skriftlige accept og med udfyldt reklamationsformular.

8. RETURRET
Standardvarer kan efter forudgående skriftlig aftale returneres i 30 dage fra leveringstidspunktet. 
A/S BEVOLA er ikke forpligtiget til at tage varer retur der er udgået af sortiment, beskadiget eller på anden måde erstattet at ny type. 
A/S BEVOLA tager ikke speciel- og skaffevarer retur.
Returnering af varer foregår for købers regning og ansvar. A/S BEVOLA beregner et returneringsgebyr på:

- KR 0-500,-                         15%
- KR 500-3.000,-                  10%
- KR 3.000-10.000,-               5%
- KR 10.000,-                        < gebyr kr. 500,-

9. MANGELANSVAR
Såfremt der inden et år efter leveringen viser sig mangler ved produktet, og det godtgøres at manglerne kan henføres til fejl i forbindelser med produktets konstruktion eller fremstilling, vil det mangelfulde produkt efter A/S BEVOLAs valg blive ombyttet eller udbedret. 
Såfremt produktet ikke er anvendt og vedligeholdt/serviceret som aftalt eller efter forskrifterne, bortfalder A/S BEVOLAs ansvar.

10. ANSVARSBEGRÆNSNING
A/S BEVOLA hæfter, uanset på hvilket grundlag et krav rejses og uanset graden af uagtsomhed, ikke for indirekte tab eller følgeskader som eksempelvis driftstab, avancetab, tab af forventet besparelse o.lign. A/S BEVOLA er ikke bekendt med eller tager ansvar for at leverancer overtræder eller krænker tredjemands patent, varemærke, mønsterbeskyttelse eller anden rettighed.
A/S BEVOLAs ansvar for ethvert tab eller skade er beløbsmæssigt begrænset til det beløb, kunden har betalt for produktet (eller mangel på samme), som kravet omfatter.

11. FORCE MAJEURE
A/S BEVOLA er ikke ansvarlig overfor kunden, når følgende omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: Krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner eller risiko herfor, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed, mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner eller andre omstændigheder, som A/S BEVOLA ikke er direkte herre over. I sådanne tilfælde er A/S BEVOLA berettiget til at udskyde levering, indtil forholdet/forholdene er ophørt eller alternativt ansvarsfrit annullere aftalen helt eller delvist.

12. TVISTER
Alle tvister i forbindelse med ordrer og aftaler er underlagt dansk ret og skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.